Bc. Paulína Zmijová

 • Vzdelanie: 2004-2008 Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, KE- Zdravotnícky asistent
  2009 - 2011 Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta zdravotníckych odborov -
  odbor -urgentná zdravotná starostlivosť, bakalár
  2013- 2016 VŠ zdrav. a soc. práce sv. Alžbety- Detašované pracovisko Prešov- odbor
  ošetrovateľstvo, bakalár
  Pracovné skúsenosti: jún 2011 - január 2015 ODCH Gelnica, LsPP Gelnica sestra-záchranár
  február 2011- január 2018 materská dovolenka
  február 2018 nástup do Medialýzu •